PRICING
Tuỳ chọn dùng cá nhân hay nhóm - công ty.

Personal
Cá nhân
Team
Công ty
Price
$99
$225
Access Data

Mức độ truy cập data

Spy Facebook
Spy Etsy
Trending 24h
All Personal Options
+ Spy Pixel/Domain
Devices at once

Số thiết bị spy "cùng lúc, cùng mạng"

01 device 05 devices